menu clear

Penzion Kvítko / ubytování na Šumavě - Rohanov

Všeobecné obchodní podmínky "PENZION KVÍTKO"

 1. Úvodní ustanovení
  1. Předmětem všeobecných obchodních podmínek je úprava objednání a přijetí nabídky ubytovacích služeb a úprava podmínek jejich realizace (dále jen „VOP“). VOP upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem penzionu Kvítko a hosty, kterým provozovatel poskytuje přechodné ubytování.
  2. Pro účely těchto VOP bude penzion Kvítko označován jako „ubytovatel“ a osoby poptávající či využívající ubytovacích služeb poskytovaných penzionem Kvítko budou dále označovány jako „host“.
  3. Uzavřením smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem a hostem ve smyslu ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), na jejímž základě ubytovatel poskytuje hostu přechodné ubytování na sjednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování, se host zavazuje za ubytování a související služby zaplatit cenu dle aktuálního ceníku ubytovatele, a to za sjednaných podmínek ubytování a dle těchto VOP.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. Ubytovatel nabízí ubytování prostřednictvím svých internetových stránek www.penzionkvitko.cz a pomocí dalších zprostředkovatelů ubytování (dále jen „nabídka“).
  2. Host prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách ubytovatele www.penzionkvitko.cz nebo jiným způsobem zasílá ubytovateli poptávku po ubytování (dále jen „objednávka“). Ubytovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout objednávku, a to i bez uvedení důvodu.
  3. Ubytovatel po obdržení hostovy objednávky zašle hostovi po ověření kapacit a dalších podmínek e-mailové potvrzení přijetí objednávky s případnými konkrétními podmínkami závazné nabídky ubytovatele.
  4. První den pobytu bude host očekáván v časovém rozmezí od 15 hod. do 18 hod., pokud nebude sjednáno jinak. Poslední den pobytu je host povinen ubytování vyklidit do 10 hod, pokud nebude sjednáno jinak.
 3. Cena

  Cenou ubytování se rozumí cena uvedená v rezervaci jako cena ubytování za příslušný pokoj a pro počet osob uvedených v rezervaci.

 4. Platební podmínky
  1. Úhrada ceny za ubytování ve výši 50 % z celkové ceny pobytu je požadována do tří pracovních dnů od vytvoření rezervace. Pokud nebude v tomto termínu příslušná částka uhrazena, rezervace se automaticky ruší bez náhrady a ubytovatel má právo obsadit termín jinými hosty. Doplatek ceny za ubytování je třeba uhradit do 7 dnů před příjezdem. Uhrazením zálohy ve výši 50% ceny za ubytování host potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování a těmito platebními a ubytovacími podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a hostem.
  2. Smluvní vztah mezi ubytovatelem a hostem vzniká v okamžiku připsání ceny pobytu (příp. části ceny) na účet ubytovatele. Do doby připsání peněžních prostředků na účet ubytovatele není smlouva o ubytování uzavřena a host ani ubytovatel nemají vůči sobě jakékoliv nároky.
 5. Storno podmínky
  1. Host má právo pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky, za níže uvedených podmínek. Takové odstoupení ze strany hosta musí být provedeno formou emailové zprávy nebo prostřednictvím datové schránky a musí být prokazatelně doručeno ubytovateli.
  2. Při zrušení pobytu se na hosta vztahují následující storno podmínky:

   Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 14 dnů před ohlášeným příjezdem. V takovém případě vrátí ubytovatel veškeré peněžní prostředky na účet, z kterého platbu obdržel, a to do tří pracovních dní od doručení oznámení o stornu.

   Při zrušení rezervace 13 - 7 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu. Stejný storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny pobytu bude účtován v případě, že nedojde k uhrazení celkové ceny pobytu do 7 dnů před příjezdem. Současně dochází ke zrušení rezervace.

   Při zrušení rezervace 6 a méně dní před příjezdem nebo nedostavení se k ubytování bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.

   Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.

   V případě storna z důvodů nepředvídatelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace hosta nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je host povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

  3. V případě poskytnutí neplatných údajů ze strany hosta si ubytovatel vyhrazuje právo rezervaci hosta zrušit bez předchozího upozornění.
 6. Ostatní ujednání
  1. Celý objekt, v němž se ubytovací prostory nacházejí, je nekuřácký. Platí absolutní zákaz manipulace s otevřeným ohněm. V případě nedodržení uvedeného zákazu je host povinen uhradit ubytovateli jednorázovou pokutu ve výši 1.000,- Kč, při opakovaném porušení zákazu kouření je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování bez nároku hosta na vrácení částky.
  2. Ubytování se psem je možné pouze za dodržení níže uvedených podmínek. Majitel psa bude dohlížet na jeho chování tak, aby nedošlo k poškození vybavení ubytování, obtěžování či napadení ostatních hostů psem. V opačném případě má ubytovatel právo přítomnost takového zvířete v ubytování zakázat. Za případné škody na majetku či zdraví způsobené psem odpovídá jeho majitel. Zájem o umístění psa v ubytování je host povinen uvést již v objednávce. Pes musí být vybaven platným průkazem podle evropského vzoru, očkován proti vzteklině a vybaven identifikační známkou, čipem nebo tetováním. V opačném případě má ubytovatel právo přítomnost zvířete v ubytování zakázat.
  3. Prosíme o třídění odpadu. Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny v objektu ubytování.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto VOP ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. OZ upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi hostem a ubytovatelem.
  2. Odesláním rezervačního formuláře host potvrzuje, že se seznámil a bezvýhradně souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na webových stránkách www.penzionkvitko.cz.
  3. Je-li v těchto VOP požadována písemná forma jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li jednání učiněno i formou e-mailové komunikace nebo jinou elektronickou cestou.

V Rohanově dne 1.5.2023

Penzion Kvítko

Kontakt

Penzion Kvítko
Rohanov 22, 384 73 Vacov


IČO: 63620294
Odpovědná osoba: Petr Zach

Naše stránka využívá cookies. Nejde o cukrovinky, ale soubory, díky nimž není třeba znovu zadávat stejné údaje, které jste už jednou vyplnili. Více o cookies >
Souhlasím